Tin Nucleus 108Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  108Sn     50     58     0      

Tin Nucleus 108Sn Layered View

108Sn

 

108Sn

Tin Nucleus 108Sn Front View

108Sn

Tin Nucleus 108Sn Back View

108Sn

Tin Nucleus 108Sn Left View

108Sn

Tin Nucleus 108Sn Right View