Tin Nucleus 107Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  107Sn     50     57     5/2      

Tin Nucleus 107Sn Layered View

107Sn

 

107Sn

Tin Nucleus 107Sn Front View

107Sn

Tin Nucleus 107Sn Back View

107Sn

Tin Nucleus 107Sn Left View

107Sn

Tin Nucleus 107Sn Right View