Tin Nucleus 106Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  106Sn     50     56     0      

Tin Nucleus 106Sn Layered View

106Sn

 

106Sn

Tin Nucleus 106Sn Front View

106Sn

Tin Nucleus 106Sn Back View

106Sn

Tin Nucleus 106Sn Left View

106Sn

Tin Nucleus 106Sn Right View