Tin Nucleus 105Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  105Sn     50     55     5/2      

Tin Nucleus 105Sn Layered View

105Sn

 

105Sn

Tin Nucleus 105Sn Front View

105Sn

Tin Nucleus 105Sn Back View

105Sn

Tin Nucleus 105Sn Left View

105Sn

Tin Nucleus 105Sn Right View