Tin Nucleus 104Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  104Sn     50     54     0      

Tin Nucleus 104Sn Layered View

104Sn

 

104Sn

Tin Nucleus 104Sn Front View

104Sn

Tin Nucleus 104Sn Back View

104Sn

Tin Nucleus 104Sn Left View

104Sn

Tin Nucleus 104Sn Right View