Tin Nucleus 103Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  103Sn     50     53     5/2      

Tin Nucleus 103Sn Layered View

103Sn

 

103Sn

Tin Nucleus 103Sn Front View

103Sn

Tin Nucleus 103Sn Back View

103Sn

Tin Nucleus 103Sn Left View

103Sn

Tin Nucleus 103Sn Right View