Tin Nucleus 102mSn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  102mSn     50     52     6      

Tin Nucleus 102mSn Layered View

102mSn

 

102mSn

Tin Nucleus 102mSn Front View

102mSn

Tin Nucleus 102mSn Back View

102mSn

Tin Nucleus 102mSn Left View

102mSn

Tin Nucleus 102mSn Right View