Tin Nucleus 102Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  102Sn     50     52     0      

Tin Nucleus 102Sn Layered View

102Sn

 

102Sn

Tin Nucleus 102Sn Front View

102Sn

Tin Nucleus 102Sn Back View

102Sn

Tin Nucleus 102Sn Left View

102Sn

Tin Nucleus 102Sn Right View