Tin Nucleus 101Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  101Sn     50     51     5/2      

Tin Nucleus 101Sn Layered View

101Sn

 

101Sn

Tin Nucleus 101Sn Front View

101Sn

Tin Nucleus 101Sn Back View

101Sn

Tin Nucleus 101Sn Left View

101Sn

Tin Nucleus 101Sn Right View