Tin Nucleus 100Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  100Sn     50     50     0      

Tin Nucleus 100Sn Layered View

100Sn

 

100Sn

Tin Nucleus 100Sn Front View

100Sn

Tin Nucleus 100Sn Back View

100Sn

Tin Nucleus 100Sn Left View

100Sn

Tin Nucleus 100Sn Right View