Tin Nucleus 99Sn

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  99Sn     50     49     9/2      

Tin Nucleus 99Sn Layered View

99Sn

 

99Sn

Tin Nucleus 99Sn Front View

99Sn

Tin Nucleus 99Sn Back View

99Sn

Tin Nucleus 99Sn Left View

99Sn

Tin Nucleus 99Sn Right View