Molybdenum Nucleus 115Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  115Mo     42     73     3/2      

Molybdenum Nucleus 115Mo Layered View

115Mo

 

115Mo

Molybdenum Nucleus 115Mo Front View

115Mo

Molybdenum Nucleus 115Mo Back View

115Mo

Molybdenum Nucleus 115Mo Left View

115Mo

Molybdenum Nucleus 115Mo Right View