Molybdenum Nucleus 114Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  114Mo     42     72     0      

Molybdenum Nucleus 114Mo Layered View

114Mo

 

114Mo

Molybdenum Nucleus 114Mo Front View

114Mo

Molybdenum Nucleus 114Mo Back View

114Mo

Molybdenum Nucleus 114Mo Left View

114Mo

Molybdenum Nucleus 114Mo Right View