Molybdenum Nucleus 112Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  112Mo     42     70     0      

Molybdenum Nucleus 112Mo Layered View

112Mo

 

112Mo

Molybdenum Nucleus 112Mo Front View

112Mo

Molybdenum Nucleus 112Mo Back View

112Mo

Molybdenum Nucleus 112Mo Left View

112Mo

Molybdenum Nucleus 112Mo Right View