Molybdenum Nucleus 110Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  110Mo     42     68     0      

Molybdenum Nucleus 110Mo Layered View

110Mo

 

110Mo

Molybdenum Nucleus 110Mo Front View

110Mo

Molybdenum Nucleus 110Mo Back View

110Mo

Molybdenum Nucleus 110Mo Left View

110Mo

Molybdenum Nucleus 110Mo Right View