Molybdenum Nucleus 109Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  109Mo     42     67     -7/2      

Molybdenum Nucleus 109Mo Layered View

109Mo

 

109Mo

Molybdenum Nucleus 109Mo Front View

109Mo

Molybdenum Nucleus 109Mo Back View

109Mo

Molybdenum Nucleus 109Mo Left View

109Mo

Molybdenum Nucleus 109Mo Right View