Molybdenum Nucleus 108Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  108Mo     42     66     0      

Molybdenum Nucleus 108Mo Layered View

108Mo

 

108Mo

Molybdenum Nucleus 108Mo Front View

108Mo

Molybdenum Nucleus 108Mo Back View

108Mo

Molybdenum Nucleus 108Mo Left View

108Mo

Molybdenum Nucleus 108Mo Right View