Molybdenum Nucleus 107Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  107Mo     42     65     -7/2      

Molybdenum Nucleus 107Mo Layered View

107Mo

 

107Mo

Molybdenum Nucleus 107Mo Front View

107Mo

Molybdenum Nucleus 107Mo Back View

107Mo

Molybdenum Nucleus 107Mo Left View

107Mo

Molybdenum Nucleus 107Mo Right View