Molybdenum Nucleus 106Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  106Mo     42     64     0      

Molybdenum Nucleus 106Mo Layered View

106Mo

 

106Mo

Molybdenum Nucleus 106Mo Front View

106Mo

Molybdenum Nucleus 106Mo Back View

106Mo

Molybdenum Nucleus 106Mo Left View

106Mo

Molybdenum Nucleus 106Mo Right View