Molybdenum Nucleus 105Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  105Mo     42     63     -5/2      

Molybdenum Nucleus 105Mo Layered View

105Mo

 

105Mo

Molybdenum Nucleus 105Mo Front View

105Mo

Molybdenum Nucleus 105Mo Back View

105Mo

Molybdenum Nucleus 105Mo Left View

105Mo

Molybdenum Nucleus 105Mo Right View