Molybdenum Nucleus 104Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  104Mo     42     62     0      

Molybdenum Nucleus 104Mo Layered View

104Mo

 

104Mo

Molybdenum Nucleus 104Mo Front View

104Mo

Molybdenum Nucleus 104Mo Back View

104Mo

Molybdenum Nucleus 104Mo Left View

104Mo

Molybdenum Nucleus 104Mo Right View