Molybdenum Nucleus 103Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  103Mo     42     61     3/2      

Molybdenum Nucleus 103Mo Layered View

103Mo

 

103Mo

Molybdenum Nucleus 103Mo Front View

103Mo

Molybdenum Nucleus 103Mo Back View

103Mo

Molybdenum Nucleus 103Mo Left View

103Mo

Molybdenum Nucleus 103Mo Right View