Molybdenum Nucleus 102Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  102Mo     42     60     0      

Molybdenum Nucleus 102Mo Layered View

102Mo

 

102Mo

Molybdenum Nucleus 102Mo Front View

102Mo

Molybdenum Nucleus 102Mo Back View

102Mo

Molybdenum Nucleus 102Mo Left View

102Mo

Molybdenum Nucleus 102Mo Right View