Molybdenum Nucleus 100Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  100Mo     42     58     0      

Molybdenum Nucleus 100Mo Layered View

100Mo

 

100Mo

Molybdenum Nucleus 100Mo Front View

100Mo

Molybdenum Nucleus 100Mo Back View

100Mo

Molybdenum Nucleus 100Mo Left View

100Mo

Molybdenum Nucleus 100Mo Right View