Molybdenum Nucleus 99m1Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  99m1Mo     42     57     5/2      

Molybdenum Nucleus 99m1Mo Layered View

99m1Mo

 

99m1Mo

Molybdenum Nucleus 99m1Mo Front View

99m1Mo

Molybdenum Nucleus 99m1Mo Back View

99m1Mo

Molybdenum Nucleus 99m1Mo Left View

99m1Mo

Molybdenum Nucleus 99m1Mo Right View