Molybdenum Nucleus 99m2Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  99m2Mo     42     57     -11/2      

Molybdenum Nucleus 99m2Mo Layered View

99m2Mo

 

99m2Mo

Molybdenum Nucleus 99m2Mo Front View

99m2Mo

Molybdenum Nucleus 99m2Mo Back View

99m2Mo

Molybdenum Nucleus 99m2Mo Left View

99m2Mo

Molybdenum Nucleus 99m2Mo Right View