Molybdenum Nucleus 99Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  99Mo     42     57     1/2      

Molybdenum Nucleus 99Mo Layered View

99Mo

 

99Mo

Molybdenum Nucleus 99Mo Front View

99Mo

Molybdenum Nucleus 99Mo Back View

99Mo

Molybdenum Nucleus 99Mo Left View

99Mo

Molybdenum Nucleus 99Mo Right View