Molybdenum Nucleus 98Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  98Mo     42     56     0     Stable  

Molybdenum Nucleus 98Mo Layered View

98Mo

 

98Mo

Molybdenum Nucleus 98Mo Front View

98Mo

Molybdenum Nucleus 98Mo Back View

98Mo

Molybdenum Nucleus 98Mo Left View

98Mo

Molybdenum Nucleus 98Mo Right View