Molybdenum Nucleus 97Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  97Mo     42     55     5/2     Stable  

Molybdenum Nucleus 97Mo Layered View

97Mo

 

97Mo

Molybdenum Nucleus 97Mo Front View

97Mo

Molybdenum Nucleus 97Mo Back View

97Mo

Molybdenum Nucleus 97Mo Left View

97Mo

Molybdenum Nucleus 97Mo Right View