Molybdenum Nucleus 96Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  96Mo     42     54     0     Stable  

Molybdenum Nucleus 96Mo Layered View

96Mo

 

96Mo

Molybdenum Nucleus 96Mo Front View

96Mo

Molybdenum Nucleus 96Mo Back View

96Mo

Molybdenum Nucleus 96Mo Left View

96Mo

Molybdenum Nucleus 96Mo Right View