Molybdenum Nucleus 95Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  95Mo     42     53     5/2     Stable  

Molybdenum Nucleus 95Mo Layered View

95Mo

 

95Mo

Molybdenum Nucleus 95Mo Front View

95Mo

Molybdenum Nucleus 95Mo Back View

95Mo

Molybdenum Nucleus 95Mo Left View

95Mo

Molybdenum Nucleus 95Mo Right View