Molybdenum Nucleus 93Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  93Mo     42     51     5/2      

Molybdenum Nucleus 93Mo Layered View

93Mo

 

93Mo

Molybdenum Nucleus 93Mo Front View

93Mo

Molybdenum Nucleus 93Mo Back View

93Mo

Molybdenum Nucleus 93Mo Left View

93Mo

Molybdenum Nucleus 93Mo Right View