Molybdenum Nucleus 92Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  92Mo     42     50     0     Stable  

Molybdenum Nucleus 92Mo Layered View

92Mo

 

92Mo

Molybdenum Nucleus 92Mo Front View

92Mo

Molybdenum Nucleus 92Mo Back View

92Mo

Molybdenum Nucleus 92Mo Left View

92Mo

Molybdenum Nucleus 92Mo Right View