Molybdenum Nucleus 91Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  91Mo     42     49     9/2      

Molybdenum Nucleus 91Mo Layered View

91Mo

 

91Mo

Molybdenum Nucleus 91Mo Front View

91Mo

Molybdenum Nucleus 91Mo Back View

91Mo

Molybdenum Nucleus 91Mo Left View

91Mo

Molybdenum Nucleus 91Mo Right View