Molybdenum Nucleus 90Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  90Mo     42     48     0      

Molybdenum Nucleus 90Mo Layered View

90Mo

 

90Mo

Molybdenum Nucleus 90Mo Front View

90Mo

Molybdenum Nucleus 90Mo Back View

90Mo

Molybdenum Nucleus 90Mo Left View

90Mo

Molybdenum Nucleus 90Mo Right View