Molybdenum Nucleus 89Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  89Mo     42     47     9/2      

Molybdenum Nucleus 89Mo Layered View

89Mo

 

89Mo

Molybdenum Nucleus 89Mo Front View

89Mo

Molybdenum Nucleus 89Mo Back View

89Mo

Molybdenum Nucleus 89Mo Left View

89Mo

Molybdenum Nucleus 89Mo Right View