Molybdenum Nucleus 88Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  88Mo     42     46     0      

Molybdenum Nucleus 88Mo Layered View

88Mo

 

88Mo

Molybdenum Nucleus 88Mo Front View

88Mo

Molybdenum Nucleus 88Mo Back View

88Mo

Molybdenum Nucleus 88Mo Left View

88Mo

Molybdenum Nucleus 88Mo Right View