Molybdenum Nucleus 87Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  87Mo     42     45     7/2      

Molybdenum Nucleus 87Mo Layered View

87Mo

 

87Mo

Molybdenum Nucleus 87Mo Front View

87Mo

Molybdenum Nucleus 87Mo Back View

87Mo

Molybdenum Nucleus 87Mo Left View

87Mo

Molybdenum Nucleus 87Mo Right View