Molybdenum Nucleus 86Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  86Mo     42     44     0      

Molybdenum Nucleus 86Mo Layered View

86Mo

 

86Mo

Molybdenum Nucleus 86Mo Front View

86Mo

Molybdenum Nucleus 86Mo Back View

86Mo

Molybdenum Nucleus 86Mo Left View

86Mo

Molybdenum Nucleus 86Mo Right View