Molybdenum Nucleus 85Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  85Mo     42     43     -1/2      

Molybdenum Nucleus 85Mo Layered View

85Mo

 

85Mo

Molybdenum Nucleus 85Mo Front View

85Mo

Molybdenum Nucleus 85Mo Back View

85Mo

Molybdenum Nucleus 85Mo Left View

85Mo

Molybdenum Nucleus 85Mo Right View