Molybdenum Nucleus 84Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  84Mo     42     42     0      

Molybdenum Nucleus 84Mo Layered View

84Mo

 

84Mo

Molybdenum Nucleus 84Mo Front View

84Mo

Molybdenum Nucleus 84Mo Back View

84Mo

Molybdenum Nucleus 84Mo Left View

84Mo

Molybdenum Nucleus 84Mo Right View