Molybdenum Nucleus 83Mo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  83Mo     42     41     -3/2      

Molybdenum Nucleus 83Mo Layered View

83Mo

 

83Mo

Molybdenum Nucleus 83Mo Front View

83Mo

Molybdenum Nucleus 83Mo Back View

83Mo

Molybdenum Nucleus 83Mo Left View

83Mo

Molybdenum Nucleus 83Mo Right View