Krypton Nucleus 98Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  98Kr     36     62     0      

Krypton Nucleus 98Kr Layered View

98Kr

 

98Kr

Krypton Nucleus 98Kr Front View

98Kr

Krypton Nucleus 98Kr Back View

98Kr

Krypton Nucleus 98Kr Left View

98Kr

Krypton Nucleus 98Kr Right View