Krypton Nucleus 97Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  97Kr     36     61     3/2      

Krypton Nucleus 97Kr Layered View

97Kr

 

97Kr

Krypton Nucleus 97Kr Front View

97Kr

Krypton Nucleus 97Kr Back View

97Kr

Krypton Nucleus 97Kr Left View

97Kr

Krypton Nucleus 97Kr Right View