Krypton Nucleus 94Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  94Kr     36     58     0      

Krypton Nucleus 94Kr Layered View

94Kr

 

94Kr

Krypton Nucleus 94Kr Front View

94Kr

Krypton Nucleus 94Kr Back View

94Kr

Krypton Nucleus 94Kr Left View

94Kr

Krypton Nucleus 94Kr Right View