Krypton Nucleus 92Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  92Kr     36     56     0      

Krypton Nucleus 92Kr Layered View

92Kr

 

92Kr

Krypton Nucleus 92Kr Front View

92Kr

Krypton Nucleus 92Kr Back View

92Kr

Krypton Nucleus 92Kr Left View

92Kr

Krypton Nucleus 92Kr Right View