Krypton Nucleus 91Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  91Kr     36     55     5/2      

Krypton Nucleus 91Kr Layered View

91Kr

 

91Kr

Krypton Nucleus 91Kr Front View

91Kr

Krypton Nucleus 91Kr Back View

91Kr

Krypton Nucleus 91Kr Left View

91Kr

Krypton Nucleus 91Kr Right View