Krypton Nucleus 90Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  90Kr     36     54     0      

Krypton Nucleus 90Kr Layered View

90Kr

 

90Kr

Krypton Nucleus 90Kr Front View

90Kr

Krypton Nucleus 90Kr Back View

90Kr

Krypton Nucleus 90Kr Left View

90Kr

Krypton Nucleus 90Kr Right View