Krypton Nucleus 89Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  89Kr     36     53     3/2      

Krypton Nucleus 89Kr Layered View

89Kr

 

89Kr

Krypton Nucleus 89Kr Front View

89Kr

Krypton Nucleus 89Kr Back View

89Kr

Krypton Nucleus 89Kr Left View

89Kr

Krypton Nucleus 89Kr Right View