Krypton Nucleus 87Kr

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  87Kr     36     51     5/2      

Krypton Nucleus 87Kr Layered View

87Kr

 

87Kr

Krypton Nucleus 87Kr Front View

87Kr

Krypton Nucleus 87Kr Back View

87Kr

Krypton Nucleus 87Kr Left View

87Kr

Krypton Nucleus 87Kr Right View